AiT VH 20160630 pozvanka

 

Pozvánka na valnou hromadu společnosti ADLER iTech, a.s.

Statutární ředitel společnosti ADLER iTech, a.s., IČO: 242 78 777, se sídlem Truhlářská 1103/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2467 (dále jen „Společnost“) si Vás jako akcionáře Společnosti v souladu se stanovami Společnosti dovoluje pozvat na valnou hromadu Společnosti

Valná hromada Společnosti se uskuteční dne 30.06.2016 ve 14:00 hod. a to na adrese HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5 (dále jen „Valná hromada“).

 

Program zasedání Valné hromady (s odkazem na ustanovení § 184 ZOK):

1.       Zahájení

2.       Schválení programu

3.       Volba orgánů valné hromady

4.       Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015, zprávy auditora, výroční zprávy a schválení návrhu na úhradu ztráty

5.       Zpráva o vztazích

6.       Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2016

7.       Závěr

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění (s odkazem ustanovením § 184 odst. 1 ZOK):

A)      Ohledně bodu 2. programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno jeho schválení, neboť složení a jednotlivé body programu odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám Společnosti co se týče schválení a projednání potřebných záležitostí.

 

B)      Ohledně bodu 3. programu valné hromady (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

a) Valná hromada volí

i) JUDr. Jana Mikuláše, Ph.D., předsedou a zapisovatelem valné hromady;

ii) ohledně osoby ověřovatele zápisu rozhodne valná hromada dle aktuální účasti akcionářů na valné hromadě.

b) Zároveň valná hromada v souladu s ustanovením § 422 odst. ZOK rozhoduje, že předsedou valné hromady a zapisovatelem bude jedna osoba, a to pan JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D.

c) Valná hromada zároveň v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 rozhoduje, že předseda valné hromady, pan JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D., provádí rovněž sčítání hlasů, neboť se valná hromada usnesla, že toto rozhodnutí neohrozí řádný průběh valné hromady.

 

C)       Ohledně bodu 4. programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

a) Valná hromada Společnosti schvaluje tímto účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2015.

b) Valná hromada Společnosti zprávu auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015.

c) Statutární ředitel Společnosti, po vyjádření správní rady Společnosti, předložil valné hromadě následující návrh na úhradu ztráty, a to v následující podobě:

"celá částka ztráty vytvořené za období roku 2015, tj. předpokládaná hodnota ke dni odeslání pozvánky činí ztrátu ve výši 1.403.395,46 Kč, bude převedena na účet neuhrazené ztráty Společnosti."

d) Valná hromada Společnosti tímto výše uvedený návrh, po seznámení se se stanoviskem správní rady, v plném rozsahu schvaluje a dává tímto statutárnímu orgánu Společnosti pokyn k jeho realizaci, neboť neshledává v souvislosti s ním žádná rizika pro další fungování a hospodářský rozvoj Společnosti.

Dokončení účetních výkazů a zprávy auditora k tomuto bodu programu očekáváme v nejbližších dnech.

 

D)      Ohledně bodu 5. programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

a) Správní rada Společnosti jakožto kontrolní orgán přezkoumala zprávu o vztazích předloženou jí statutárním ředitelem Společnosti, a to v souladu s ustanovením § 83 ZOK.

b) Valné hromadě bylo ze strany správní rady sděleno její stanovisko, přičemž správní rada shledala text zprávy o vztazích jako odpovídající zákonným požadavkům a její text bez výhrad schválila.

c) Valná hromada tímto, na podkladě stanoviska správní rady Společnosti bere na vědomí text zprávy o vztazích.

 

E)       Ohledně bodu 6. programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

a) Valná hromada Společnosti, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro ověření účetní závěrky:

"společnost SPICA AUDIT s.r.o., IČO: 250 71 262, se sídlem N Praha 1, Husova 7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799, zapsaná v Komoře auditorů pod č. 221."

b) Auditor je pověřen provedením auditu účetní závěrky a výroční zprávy (pokud bude výroční zpráva sestavována) společnosti ADLER iTech, a.s., k datu 31.12.2016, a vydáním odpovídající zprávy.

c) Valná hromada rovněž uděluje souhlas uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše uvedenou společností SPICA AUDIT s.r.o., jejímž předmětem bude provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy (pokud bude výroční zpráva sestavována) společnosti ADLER iTech, a.s., k datu 31.12.2016.

 

Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích k nahlédnutí (s odkazem ustanovením § 436 odst. 1 ZOK):

Statutární ředitel Společnosti rovněž sděluje akcionářům, že řádná účetní závěrka za účetní období roku 2015 spolu s výroční zprávou a zprávou o vztazích ve svých předpokládaných verzích jsou k dispozici k nahlédnutí k dispozici na adrese Truhlářská 15, Praha 1, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod. Na základě probíhajícího auditu může dojít k potenciálním nálezům, které můžou mít vliv na finální účetní závěrku Společnosti.

 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému, prosím, kontaktujte statutárního ředitele Společnosti.

 

S úctou

Juraj Atlas

Statutární ředitel společnosti ADLER iTech, a.s.

 

V Praze, dne 31.05.2016

 
English