20160315 Uplatneni prav z vymenitelnych dluhopisu

Lhůta pro uplatnění práv z vyměnitelných dluhopisů, tj. včetně možnosti jejich výměny za akcie Emitenta, Liftago, a.s., se stanovuje na období od 01.04.2017 do 30.04.2017.

A)  Postup pro vyplacení výnosu
Emitent bude provádět platby oprávněným osobám sám, a to bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet podle instrukce, kterou příslušná oprávněná osoba Emitentovi doručí do jeho sídla.
Vlastník dluhopisu odpovídá za to, že Emitent bude moci na základě jím sdělených údajů provést platbu na účet specifikovaný Vlastníkem dluhopisu v instrukci, případně Vlastník dluhopisu nese veškeré náklady účtované bankou na převod platby.
Závazek Emitenta provést platbu dle tohoto oddílu ve prospěch Vlastníka dluhopisů se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Vlastníkovi dluhopisů v souladu s jeho řádnou instrukcí a ve lhůtě splatnosti, a pokud je nejpozději do 10 (deseti) pracovních dní ode dne splatnosti (tj. 31.05.2017) připsána na bankovní účet Vlastníka dluhopisů.
Zdanění výnosu Dluhopisu se provádí podle platných právních předpisů České republiky, a to zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Oprávněná osoba je povinna Emitentovi hodnověrně doložit, do kterého daňového režimu patří, s tím, že důsledky jakéhokoli jejího nesprávného či opožděného sdělení jdou plně k její tíži.
 

B)  Postup při výměně za akcie
V průběhu lhůty pro uplatnění práv zašle vlastník dluhopisů do sídla Emitenta písemnou Žádost o výměnu Dluhopisů za akcie. Doručení této Žádosti do sídla Emitenta nahrazuje upsání a splacení akcie ze strany Vlastníka dluhopisů.
V Žádosti Vlastník dluhopisů uvede i číslo majetkového účtu, na který mají být upsané akcie Emitentem prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů vydány, jinak je Žádost vůči Emitentovi neúčinná.
Podpis na Žádosti musí být úředně ověřen.
Za 1 (jeden) kus Vyměnitelného dluhopisu je Vlastník dluhopisů oprávněn vyměnit, tj. upsat, 1 (jeden) kus akcie Emitenta znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč. 

 
Dokončení
Statutární ředitel Emitenta podá bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění práv z dluhopisů návrh na zápis nové výše základního Emitenta kapitálu do obchodního rejstříku.
Po zápisu nové výše základního kapitálu Emitenta do obchodního rejstříku vydá Emitent akcie Vlastníkům dluhopisů v rozsahu jimi uplatněných vyměnitelných práv.
V souvislosti s tím Emitent bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů (zde Centrální depozitář cenných papírů) k vydání akcií na majetkový účet Vlastníka dluhopisů, jehož číslo a další případné identifikační údaje Vlastník dluhopisů sdělil Emitentovi ve své Žádosti. 

Undefined